PERSONUPPGIFTSLAGEN PuL (1998:204)Behandling av personuppgifter - hyr ett PERSONUPPGIFTSOMBUD

Den nya PuL ställer krav på att den personliga integriteten inte kränks vid "behandling av personuppgifter". Med största säkerhet berörs alla företag, föreningar, organisationer och myndigheter av den nya PuL på något sätt. Lagen gäller även i vissa fall manuella register. Det gamla systemet med licens och tillstånd är avskaffat. Nytt är möjligheten att anmäla ett PERSONUPPGIFTSOMBUD till Datainspektionen (DI).

Personuppgiftsombudet skall:
 • utöva tillsyn över behandlingar
 • anmäla eventuella brister som inte åtgärdas
 • samråda med Datainspektionen
 • föra förteckning över behandlingar av personuppgifter

  Enligt personuppgiftslagen föreligger det en principiell skyldighet för alla företag/organisationer att anmäla alla behandlingar av personuppgifter till DI. Om den personuppgiftsansvarige anmält ett sk. Personuppgiftsombud behöver anmälningar om behandlingar inte göras.

  iSecurity säljer tjänsten att verka som ett personuppgiftsombud för er räkning. För en fast årlig avgift och timtid som debiteras efter utförda tjänster så slipper ni besväret med att alltid anmäla alla behandlingar av personuppgifter till DI. För ett mindre företag/verksamhet bedöms tidsåtgången vara ca 8-10 timmar per år för att uppfylla lagens krav.

  Vid behov kan vi utbilda er organisation i Personuppgiftslagen samt kraven för personuppgiftsombuden.  I vårt åtagande igår:

 • Anmäla till Datainspektionen (DI) att personuppgiftsombud utsetts.
 • Lägga upp rutiner inom företaget/verksamheten för att ha förteckningar över behandling av personuppgifter
 • Lägga upp nödvändiga rutiner så att insamlande av personuppgifter följer personuppgiftslagens regler
 • Sköta kontakter med DI i frågor som rör behandling av personuppgifter
 • Ansvara för och alltid hålla förteckning aktuell över de behandlingar av personuppgifter som utförs inom företaget/verksamheten
 • I förekommande fall hjälper registrerade att få rättelse i de fall detta kan bli aktuellt.
 • För verkställande ledningen påpeka felaktigheter som måste åtgärdas och om personuppgiftsansvarige inte rättar eventuella fel anmäla detta till DI
 • Medverka till att företaget/myndigheten inrättar rutiner som gör att registrerade får den information som lagen kräver
 • I övrigt fungera som "expert" åt företaget/verksamheten i frågor som rör Personuppgiftslagen (PUL)
 • I förekommande fall hjälpa företaget/verksamheten att anpassa personregister enligt datalagen till den nya PUL